ยุคห้าราชวงศ์ (五代)
50 ปีหลังจากที่จูเวินล้มล้างราชวงศ์ไทแถน (จีนออกเสียงเป็น ต้าถัง) แล้วสถาปนาราชวงศ์เหลียง(ในประวัติศาสตร์เรียกว่า โฮ่วเหลียง)ขึ้นมาทางภาคเหนือของประเทศจีนปัจจุบัน โดยได้มีการตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ ตามสายตระกูลดั้งเดิม คือ
ราชวงศ์ โฮ่วเหลียง (后梁) ตระกูลเหลียง ซึ่งตั้งขึ้นใหม่
โฮ่วถัง (后唐) ราชวงศ์ไทแถน หรือ ต้าถังเดิม
โฮ่วจิ้น (后晋) ราชวงศ์จิ้น เดิม
โฮ่วฮั่น (后汉) ราชวงศ์ไทหาญ หรือ ต้าฮั่นเดิม
โฮ่วโจว (后周) ราชวงศ์จ้าว หรือ โจวเดิม
รวมเป็น 5 ราชวงศ์ตามลำดับ ซึ่งในประวัติศาสตร์เรียกว่า ช่วงห้าราชวงศ์ ตลอดภาคใต้ของประเทศจีนปัจจุบัน รวมทั้ง
มณฑลซานซีที่อยู่ทางตอนเหนือ ได้แยกตั้งเป็นแคว้นขึ้นใหม่ เรียกว่า “ยุคสิบแคว้น (十国)” คือ
1. แคว้นเฉียนสู่ (前蜀)
2. แคว้นอู๋(吴)
3. แคว้นหมิ่น (闽)
4. แคว้นอู๋เย่ (吴越)
5. แคว้นฉู่(楚)
6. แคว้นหนานฮั่น (南汉) คำว่า “หนาน แปลว่า ใต้ หรือ ทางใต้, ทิศใต้
7. แคว้นหนานผิง (南平)
8. แคว้นโฮ่วสู่ (后蜀)
9. แคว้นหนานถัง (南唐)
10. แคว้นเป่ยฮั่น (北汉)
รวมเป็นสิบแคว้นตามลำดับ ซึ่งในประวัติศาสตร์เรียกว่า “ช่วงสิบแคว้น”

นับช่วงเวลาตั้งแต่ราชวงศ์โฮ่วเหลียงสถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 1450
จนกระทั่งราชวงศ์หยวนล่มสลายลงในปี พ.ศ. 1911 รวมระยะเวลาประมาณ 460 ปี

By admin